Kiyohide Shinjo Okinawa Exhibition:

 

 

 

French Martial Arts Festival  – Y.Shimabukuro  (2009) :